Arendalskonferansen 2015 – Torsdag 11. juni

DYPDYKK – et galleri av innfallsvinkler og løsninger

NB! Påmelding gjøres ved registrering på selve konferansen.

DYPDYKK 1-8
1. Skoleutvikling gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og god ledelse

Det foregår mye lokal skoleutvikling i Norge, og potensialet for innovasjon er stort. Utfordringen er imidlertid å dokumentere effekter og spre kunnskapen. Her spiller forskning en viktig rolle. Hva sier forskning om endringsarbeid i sektoren? Hvilken rolle spiller digitalisering? Hvordan kan forskere, lærere og skoleledere i fellesskap bidra til å skape en innovasjonskultur i sektoren

Seniorforsker Lisbeth Øyum og forsker Anniken Solem fra Sintef presenterer forskning om ledelse og kvalitetsutvikling i skolen, knyttet til et lokalt skoleutviklingsprosjekt Sør-Trøndelag.

Formålet med prosjektet har blant annet vært:

  • å øke kvaliteten på ledelse gjennom økt fokus på hva som er god skoleledelse for skolen som organisasjon
  • å sikre et bredere engasjement, ansvar og eierskap til drift og organisasjonsutvikling av egen skole blant lærerstab og skoleledelse
  • å utvikle samarbeidsevnen mellom skolene som deltar slik at de kan underbygge hverandres innsatser og opptre som viktige lærings- og utviklingsarenaer for spredning av gode løsninger til andre skoler.

 

Forskningsrådets program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) skal utvikle kunnskap av høy kvalitet, bidra til fornyelse av forskningsfeltet og medvirke til innovasjon i sektoren.  For å møte fremtidens utfordringer styrker Forskningsrådet innsatsen på forskning og innovasjon i utdanningssektoren. Hvilke aktuelle virkemidler har Forskningsrådet? Hvilke muligheter gir det kommunene?

Møt Jan Sivert Jøsendal, som er kommunaldirektør i Drammen kommune og representerer KS i programstyret i FINNUT.

Vertskap: KS og Forskningsrådet

2. Horsens Sund by – en inkluderende utviklingsmodell for samarbeid

Dette er en historie om en transformasjon av en by hvor samspill og samarbeid med sivilsamfunnet og næringsllivet viser enestående resultater. Et aktuelt innspill i debatten om hvordan kommunen og sivilsamfunnet kan utvikle en felles modell for den gode by å bo i.  Prosjektet har fått  internasjonale og nasjonale priser for sitt arbeid.  Horsens har forvandlet seg fra fengselsby til fremtidsby og viser at nye grep kan gi uventede resultater. Horsens grep for byutvikling og samarbeid med ideell sektor er til inspirasjon for hvordan man bygger en fremtidsrettet samarbeidsmodell også i Arendal.

Du møter prosjektleder Ingunn Søndergaard Jacobsen som har fulgt prosjektet gjennom flere år og Lisbeth Iversen som er leder for prosjektet Med hjerte for Arendal og vertskap denne fordypningen.

Vertskap: Horsens kommune/Med hjerte for Arendal

3. Kommunekrise og innovasjon i Halden

Rådmannen i Halden Gudrun Haabeth Grindaker har på bakgrunn av en mangeårig krise i kommunen tatt grep for at kommunen igjen skal komme på offensiven og styrke kommunens tillit og omdømme. Nedbemanning, andre måter å organisere arbeidet på og andre måter å jobbe på må til i tillegg til økt rollebevissthet.

Hvilke innovative grep kan være en del av løsningen når man må arbeide for å gjenskape handlingsrommet i kommunen.  Kan krisen gi muligheter?

Vertskap: Halden kommune

4. Nye sosiale løsninger som lønner seg gjennom sosialt entreprenørskap

Hvordan løser Europa de stadig strammere offentlige budsjettene? Et av svarene er med økende satsing på sosiale entreprenører. Det er til nå registrert investeringer fra fond, stiftelser og sosiale investorer på 5 mrd Euro. Her hjemme ser vi at sosiale entreprenører finner sin plass også i våre godt utbygde velferdssystemer, og bidrar til økt innovasjon og lavere sosiale utgifter. Er dette noe vi kan overlate til private investorer eller er det noe å hente ved en satsing fra kommunene?

Du får møte Katinka Greve Leiner som er administrerende direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, Lone Koldby fra Aktivitetsdosetten, samt Ingeborg Omdal Lykseth fra Lyck-Z & døtre.

Vertskap: Ferd Sosiale Entrepenører

5. TJENESTEDESIGN – RELEVANT FOR OFFENTLIG SEKTOR?

Tjenestedesign er en helhetlig tilnærming til utvikling av tjenester som setter menneskets behov i sentrum. Men hva betyr det i praksis for offentlig sektor?

Dypdykket byr på en kort innføring i tjenestedesign som tilnærming, før vi borrer litt mer i hvordan det kan foregå og hva det resulterer i. Kom og lytt til erfaringer fra Skien og Stavanger kommune som har brukt tjenestedesign i en innovativ anskaffelsesprosess og i omorganiseringen av sykehjem. Hva har de lært og hvilke råd vil de gi til andre kommuner som er nysgjerrige på dette? Du får også en liten smakebit i et praktisk verktøy og det blir mulighet til å stille spørsmål underveis.

Du møter Elvur Hronn Thorsteinsdottir som er innkjøpssjef i Stavanger kommune og Monika Hammari som er fagsjef i Skien kommune. I tillegg medvirker Lillian Olsen og Riche Vestby fra Halogen.

Vertskap: Halogen

6. Testlab i hverdagsrehabilitering sprenger grenser

Odense kommune har utviklet det de kaller en testlab for hverdagsrehabilitering.  Det vil si at man bygger kompetanse i organisasjonen ved å bruke cases og pasientforløp som utgangspunkt for tverrfaglig oppgaveløsning. Når man arbeider med mestring som mål for borgerne er det viktig at hele organisasjonen arbeider mot felles mål og at man har de praktiske utfordringene og ambisjonene som forankringspunkt. I Odense kommune skal 3800 medarbeidere gjennom et kompetanseprogram i 2015-2016.  Denne modellen er en nasjonal pilot i Danmark. Dette vil være et kvantesprang i arbeidet med hverdagsrehabilitering i hele organisasjonen.

Du møter Rene Lorentz fra Odense kommune. kst. chef for Implementering og Udvikling

Vertskap: Odense kommune

7. Innovasjon i samspillet næringsliv – kommune

Opplandsssamfunnet gjennomfører en mobilisering for sterkere samarbeid og læring mellom kommunal sektor og privat næringsliv om innovasjon. Det ene er et kompetanseutviklingsprosjekt hvor målsettingen er å forsterke forskringsdrevet innovasjon i kommunene, samt etablering av Oppland som pilotfylke på dette området.

Møt Roger Lian, dekan Høgskolen i Gjøvik.

Vertskap: Høgskolen i Gjøvik

8. Den krevende brukerinvolveringen – fra ide til faktisk gjennomføring

Forventningene oppleves som store når myndighetene pålegger kommunene nye oppgaver som kommunene selv må tilpasse sine allerede eksisterende tilbud, sammen med forventningen om brukerinvolvering i forbedrings –og utviklingsarbeid i tjenestene.

Dette området blir stadig løftet frem som et viktig utviklingsområde i kommunene, hvor nytenkning ofte etterspørres. Dette gjør seg spesielt gjeldende i disse tider med veiledere, retningslinjer og nasjonale føringer hvor kommunene opplagt mangler formaliserte prosesser og kompetanse for å kunne realisere mange av målene, samt ivareta utviklingen fra idèunnfangelse og krav om endring/tilpasning til endelig permanent løsning.

Du vil møte Dagfinn Bjørgen, daglig leder for Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling KBT Midt-Norge www.kbtmidt.no

Vertskap: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha)

DYPDYKK 9-15
9. Demensvennlig hverdag

Hvordan kan kommune og sivilsamfunn jobbe sammen for å legge til rette for en mer demensvennlig hverdag?

Det demensvennlige samfunn handler ikke først og fremst om gode omsorgstjenester og pleie. Det er et samfunn som gjør det mulig for mennesker med demens å leve trygge liv i eget nærmiljø, delta i sosiale og kulturelle sammenhenger, gå tur, handle og få hjelp når det er vanskelig å orientere seg. Derfor er det viktig at alle deler av samfunnet får informasjon og kan bidra til en mer demensvennlig hverdag. Frivillig sektor er en viktig samarbeidspartner for kommunen i så måte.

Vi skal dele erfaringer og praktiske eksempler på hvordan det kan arbeides systematisk med dette i hverdagen. Verkstedet handler blant annet om Aktivitetsvenn-prosjektet i Nittedal kommune (Nasjonalforeningen for folkehelsen) og Nettverksprosjektet på Ammerudhjemmet i Oslo (Kirkens Bymisjon).

Du møter Mette Mosby, Lisbeth Johansen Nordin og Stine Kocian.

Vertskap: Nasjonalforeningen for folkehelsen og Kirkens Bymisjon

10. At skape et bedre liv – fortellinger fra Korskærparken i Fredericia

Riktig mange borgere i boligområdet Korskærparken i Fredericia var skeptiske og overasket over at det ble informert fra kommunen at det skulle skapes et kommunalt sunnhetsprosjekt i deres område.  Undersøkelser hadde vist at det stod dårlig til med sunnheten i nettopp Korskærparken. Etter fem gode år skal prosjektet i det store og hele drives videre av frivillige beboere.  Prosjektet har sprengt de flestes forestillinger om hvordan beboere selv kan involveres i sine egne løsninger.  Nå er prosjektet til inspirasjon og undring i mange kommuner som er nysgjerrige på hvordan man fikk det hele til. Du møter prosjektleder Susanne Andersen, Fredericia kommune, som er primus motor for prosjektet, samt tidligere kommunaldirektør Dorthe Kristensen som nå er frivillig.

Vertskap: Fredericia kommune

11. Kan innovasjon vedtas?

Askers visjon; «Asker, mulighetenes kommune» er en visjon som utfordrer. For å styrke organisasjonens endringskapasitet har Asker jobbet fram en innovasjonsstrategi som skal være med på å videreutvikle en åpen og dynamisk, men samtidig stabil og robust innovasjonskultur. Sentralt står strukturert spredning og deling, både på tvers av de ulike tjenesteområdene i egen organisasjon men også i samspill med eksterne aktører. Politikerne i Asker kommune har tatt et tydelig eierskap til arbeidet med innovasjonsstrategien, og vist stort engasjement gjennom hele prosessen. Innovasjonsarbeidet må inngå som en naturlig del av og støtte opp under kommunens allerede prioriterte planer og satsningsområder, for å bli en del av kommunens «organisatoriske DNA».

Møt rådmann i  Asker Lars Bjerke.

Vertskap: Asker kommune

12. Nye verktøy for tjenesteinnovasjon!

Vil du være med å skape nye tjenester i din kommune? KS lanserer en praktisk guide i bruk av tjenestedesign. Du får innføring i tjenestedesign og samskaping som metode, underbygget av praktiske prosjekteksempler. Det er også laget en øvelse med brukerreiser som kan være det første steget mot å arbeide etter tjenestedesignprinsipper.

Bli også introdusert til Samveis* – veikart for tjenesteinnovasjon. Veikartet tar dere gjennom fem innovasjonsfaser fra behov for endring oppstår, til ny praksis er etablert i drift og gevinster er realisert. Hver av de fem fasene beskrives på et overordnet nivå med tilhørende aktiviteter og introduksjoner av verktøy og metoder.

*Digital utgave av Samveis – veikart for tjenesteinnovasjon lanseres 25.juni 2015.

Vertskap: KS

13. Dette er mitt liv

Hva skjer når 7. klassingene Åse, Hebba og Isse besøker nabosykehjemmet for å lage en bok om livet til 94-årige Gerd.

Hvordan kan 30 elever fra en barneskole utvikle vennskap med, og bidra til at mennesker på et sykehjem kan styrke sin identitet? Hvorfor er dette prosjektet en unik mulighet til å bygge relasjoner på tvers av generasjoner som fremmer læring, mestring og gjensidig forståelse? Hvordan virkeliggjøre et grunnleggende menneskesyn som fremmer individets ressurser og fellesskapets betydning?

Kommer du på denne workshopen vil du vil få svar på disse spørsmålene! Dere får vil få se en banebrytende og varm film som viser hverdagsmøtene og hele den spennende prosessen i prosjektet. Dere vil bli presentert en metodebok som kan inspirere og hjelpe din skole, ditt sykehjem eller din kommune til å komme i gang og skape noe lignende.

Prosjektleder og filosof Kjetil Sandsengen vil gi en kort introduksjon og inviterer til dialog. Kontaktlærer Terje Roll Elgsaas vil si noe om skolens perspektiver og prosjektets forankring i læreplanen.

Vertskap: Kirkens Bymisjon

14. Veier til innovasjon – arenaer for nyttiggjøring

Ski kommune og Førde kommune har drevet med systematisk skoleutvikling i mange år. Arbeidet har gitt stor effekt og mange har latt seg inspirere. Kommunene presenterer sitt arbeid og vil forsøke å gi noen svar på:

Hvordan utfordrer vi det etablerte? Hvordan etablere eierskap blant de som må involveres? Hvordan bygger vi kultur for innovasjon og endring? Hvordan skape struktur og systematikk?

Møt Arnfinn Almås fra Ski kommune, og Anne Midtbøe og Helge Sæterdal fra Førde kommune. De har på vegne av sine kommuner vært viktige deltakere i KS effektiviseringsnettverk. Dette er viktige læringsarenaer for kommuner som jobber systematisk med innovasjon og endring.

Vertskap: KS

15. Stjel med stil!

Tre kommuner er nominert til årets innovasjonspris. De sitter med viktige erfaringer som de gjerne deler med andre. Hvorfor satte de i gang? Hvordan har de jobbet – og  hva ble resultatet?

Her får du en unik mulighet til å lære av dem som tør å gå nye veier. Vi legger opp til dialog med deltakerne.

Fordypningsseminaret ledes av juryleder Katinka Greve Leiner.

Vertskap: Difi