Oppvekstseminar 2016

Gode lærings- og oppvekstmiljø for barn og unge

3. – 4. mai

oppvekst 2016

Foto: Jon Erik Bakke, Asdal skole

Barn og ungdom må sikres et oppvekstmiljø gjennom likeverdige tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av sosial bakgrunn og hvor de bor. Barn og ungdom har krav på å vokse opp under trygge og gode betingelser. I dag vet vi at ikke alle barn og ungdom opplever dette, og at noen har det vanskelig. Kriminalitet, mobbing, vold og rusproblemer, vansker med å strekke til på skolen og problemer med å få innpass på arbeidsmarkedet er en del av virkeligheten for noen.

Vi vet også at en del barn og ungdom med innvandrerbakgrunn har særlig problemer med å finne sin plass i fellesskapet. Barnehagen og skolen skal bidra til å sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagen og skolen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende.

Barnehagens og skolens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.

Gjennom Arendalskonferansen FORDYPNING vil utfordringene bli belyst, debattert og satt fokus på! Vi vil rette oppmerksomheten mot hele det 19-årige oppvekstløpet fra barnehage til videregående skole. Det vil være foredragsholdere fra Universitet- og høgskolesektoren i Norge og Danmark, toppolitikere og representanter fra praksisfeltet.

Målet med konferansen er å tenker fremover og sette løsninger på dagsorden og at dere som deltakere får noen klare anbefalinger til handling i løpet av disse to dagene.

Velkommen!

MÅLGRUPPER: Barnehagestyrere, pedagogiske ledere, barnehageeier, barnehagemyndigheter, skoleledere på alle nivå, skoleeiere på alle nivå, politikere fra både kommuner og fylkeskommuner og alle andre som jobber i forhold til gode oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge.

ARRANGØR: Arendalskonferansen i samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, KS, Utdanningsforbundet og Arendal kommune.

ARKIV

2017
9. februar
Helseseminar i Oslo

2016
3. – 4. mai
Oppvekstseminar

19. – 20. januar
Klimakonferanse

2015
23. – 24. mars
Det demensvennlig samfunn

2014
4. –  5. november
Hverdagsrehabilitering

15. – 16. september
Klimaseminar

27. – 28. februar
Hverdagsrehabilitering